Skyddsrum

I veckans nummer av Sigtunabygden (3 april 2020) finns vår ordförande på första sidan och på mittuppslaget. Han intervjuas där om skyddsrum. Naturligtvis blir också FMB omnämnd.


I Upplands Väsby kommun finns ett villaområde som uppfördes av byggbolaget Skanska 1984.
I samband med byggandet av bostadsområdet fick Skanska skattelättnader då de även byggde skyddsrum i dubbelgaragen mellan villorna. Bakom varje garageport fanns plats för 30 personer dvs. 60 personer i varje garage! Det finns ett antal sådana här garage i detta område. Under 2019 började MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att inventera dessa skyddsrum. Ansvaret att iordningsställa och bekosta detta ligger hos villaägarna.


Hovstallets skyddsrum

H.M. Konungens hovstall ligger sedan mer än 100 år på Väpnargatan 1 på Östermalm, Stockholm. Här finns de hästar, paradvagnar, bilar, uniformer och seldon som används vid ceremoniell representation. Hovstallet har sina rötter från Gustaf Vasas tid och representerar därmed ett betydande kulturarv i form av klassisk rid- och körkonst samt kunglig ekipagekultur. Mindre känt är nog det som döljer sig under själva byggnaden! Nämligen en nästan helt orörd skyddsrumsanläggning sedan långt tillbaka i tiden! Se bara den fina sittbänken och ventilationsanläggningen!


Skyddsrum en form av bunker

Ungefär efter Kalla Krigets slut (19461990) och i och med Berlinmurens fall den 9 november 1989 slutade man att bygga nya skyddsrum för civilpersoner i Sverige. Ett skyddsrum skulle skydda mot bombanfall, splitter, bränder, gas och radioaktiv strålning vid krig och orostider!

Det är fastighetsägarnas skyldighet att se till så att skyddsrummens standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån. Detta gäller alla skyddsrum som är byggda efter 1945. Att detta sker på ett riktigt sätt kontrolleras av kommunernas brandförsvar vid återkommande besiktningar vart tionde år!

Ingång till skyddsrum

Skyddsrummen får användas till annat i fredstid men ”MÅSTE” kunna återställas till befintligt skyddsrum inom två dygn, vilket nog få fastighetsägare klarar i dag! Oftast är det mesta som behövs i ett fungerande skyddsrum utrivet och kört till närmaste soptipp. Hur ser det då ut idag med våra skyddsrum? Vi håller oss på hemmaplan o tittar lite! I Sigtuna Kommun finns idag 273 skyddsrum som kan härbärgera 37.510 personer. I Sigtuna kommun finns ca 50.000 invånare vilket innebär att ca 10.500 platser saknas. I Knivsta, vår grannkommun, finns ett skyddsrum för 124 personer för en befolkning på 17.323 invånare! Hela Sverige har ca  65.000 skyddsrum för ungefär
7 miljoner invånare!

Inne i skyddsrummet

Så här kan det se ut i ett skyddsrum 2017. Efter att vi tagit oss nerför en trappa under byggnaden kommer vi in i skyddsrummet som här har använts som arkiv och lager.

Ovanligt med detta skyddsrum är att så mycket av skyddsrumsutrustningen finns bevarad. Här finns t.ex. gastätningsmaterial, latrintunnor och extra filter till luftreningssystemet kvar.

Skyddsmaterial

Dock, vilket är VÄLDIGT vanligt, har man monterat ner själva luftpumpen som ska förse lokalen med renad luft utifrån. Luftpumpen drevs för hand med en vev.

Rör för inkommande luft till ventilationspump

Vad som skulle hända om man befann sig i skyddsrummet då hela byggnaden har rasat ihop som ett kort hus, utan att man har till gång till luft kan alla räkna ut! Tanken var att man t.ex. efter ett bombanfall skulle kunna förse sig med frisk luft och i nödfall ta sig ut via nödutgångar.

Detta objekt har faktiskt två stycken nödutgångar men, det blir nog inte så lätt att ta sig ut via dem! Båda nödutgångarna är övertäckta! I en fin plantering ligger nödutgången ca tre meter under all jord och fyllning. Det enda man kan se är luftintagsröret för friskluften ner till skyddsrummet.

Ventilationsrör och övertäckta nödutgångar

Vi får hoppas att vi aldrig behöver nyttja dessa utrymmen till annat än arkiv och pingisrum!